Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Med Fruit Europe BV (hierna: Med Fruit)

gevestigd te Amsterdam

artikel 1 toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Med Fruit aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Med Fruit aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Med Fruit.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Med Fruit in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Med Fruit gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Med Fruit daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Med Fruit schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.
 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. De aan Med Fruit gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Med Fruit alleen dan aanvaard, wanneer het door Med Fruit schriftelijk is bevestigd.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra Med Fruit de order heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Stilzwijgende acceptatie van de order wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen twee dagen na ontvangst van de door Med Fruit verzonden orderbevestiging aan Med Fruit schriftelijk is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.
 3. Indien een afnemer verzuimt de order af te halen op de voormelde dag in de orderbevestiging, kan Med Fruit dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden, dan wel de overeenkomst opschorten, zulks ter keuze van Med Fruit. Ontbinden en opschorting geldt onverminderd het recht op vergoeding van alle door Med Fruit gemaakte kosten.
 4. Elke met Med Fruit aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Med Fruit – dat Med Fruit van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Med Fruit; Med Fruit heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.
 5. Med Fruit is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Med Fruit verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Med Fruit de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Med Fruit uit het gemene recht voortvloeien.
 6. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Med Fruit bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.
 7. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Med Fruit, kan door Med Fruit worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 8. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Med Fruit, binden Med Fruit alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Med Fruit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Med Fruit behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
 10. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Med Fruit is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Med Fruit gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.
 11. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 12. Med Fruit kan de opdracht door een door Med Fruit aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Med Fruit aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Med Fruit met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

artikel 3 prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Med Fruit gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer.
 2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Med Fruit zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.
 3. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Med Fruit op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.
 4. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Med Fruit niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Med Fruit het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

artikel 4 levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

 1. Levering vindt plaats af magazijn.
 2. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van het verkochte aan koper dan wel diens transporteur.
 3. Indien en zodra de verkochte producten ter beschikking van de afnemer zijn gesteld gaat het risico daarvan over op de afnemer.
 4. Bij terbeschikkingstelling van de verkochte producten geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van afnemer.
 5. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Med Fruit gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

artikel 5 klachten en reclames

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
 2. Zichtbare schades, gebreken of tekorten dienen door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan Med Fruit kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na levering aan Med Fruit te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 24 uren na levering schriftelijk aan Med Fruit te zijn gemeld.
 4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Med Fruit betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Med Fruit geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Med Fruit onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Med Fruit beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Med Fruit daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.
 5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Med Fruit het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Med Fruit nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Med Fruit blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.
 6. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Med Fruit wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Med Fruit verzonden facturen bedraagt ten hoogste drie dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Med Fruit correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

artikel 6 eigendomsvoorbehoud

 1. De door Med Fruit geleverde producten blijven eigendom van Med Fruit tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Med Fruit aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.
 2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Med Fruit afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
 3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
 4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Med Fruit de afnemer heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Med Fruit ter beschikking te stellen.
 5. De afnemer verleent Med Fruit reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Med Fruit geleverde producten zich bevinden, teneinde Med Fruit in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Med Fruit om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

verlengd eigendomsvoorbehoud Duitsland

 1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zurvollständigen Tilgung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, vor.
 2. Der Kunde ist zur Verarbeitung unserer Erzeugnisse oder deren Verbindung mit anderen Erzeugnissen im Rahmen seines ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Gegenständen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Kunde uns schon jetzt überträgt. Der Kunde wird die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände unentgeltlich verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts unseres Erzeugnisses und dessen durch die Verarbeitung oder die Verbindung entstandenen Gegenstandes.
 3. Wir gestatten unseren Kunden widerruflich die Weiterveräusserung im gewöhnlichen Geschäftsgang. Dieses Recht erlischt im Falle einer Zahlungseinstellung. Der Kunde tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräusserung zustehenden Forderungen mit Nebenrechten ab. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung aller Ansprüche nach Ziffer 1. Der Kunde ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen berechtigt, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Die Einziehungsermächtigung erlischt auch ohne ausdrücklichen Widerruf, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt. Auf unser Verlangen hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er Ware veräussert hat und welche Forderungen ihm aus der Veräusserung zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.
 4. Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Kunde nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände hat der Kunde uns unverzüglich mitzuteilen.
 5. Wir sind jederzeit berechtigt, die Herausgabe der uns gehörenden Waren zu verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung in Verzug kommt oder sich seine Vermögenslage wesentlich verschlechtert. Machen wirvon diesem Gebrauch, so liegt- unbeschadet anderer zwingender Gesetzesbestimmungen – nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
 6. Ubersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesammt um mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Kunden insoweit Sicherungen nach unserer Wahl freigeben.

uitdrukkelijk ontbindend verbod beding Belgie

 1. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn te laste van koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

En cas de non-paiement à l’échéance le vendeur peut considérer celle-ci comme résolue de plein droit et sans mise en demeure. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement. Les risques sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

artikel 7 facturering en betaling

 1. Betaling geschiedt zonder verrekening of opschorting uit welke hoofd dan ook.
 2. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Med Fruit als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Med Fruit een korting of compensatie toe te passen.
 3. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Med Fruit gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 8,25% ‘s jaars boven de euro-basisrente, zoals die op het moment van berekening gehanteerd wordt door de meerderheid van de algemene banken in Nederland, gedeeld door de factor 365, afgerond op 2 decimalen.
 4. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Med Fruit om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.
 5. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.
 6. Med Fruit is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Med Fruit van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.
 7. Indien de afnemer, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op Med Fruit heeft, is de afnemer niet gerechtigd die te verrekenen met de vordering(en) van de onderneming op de afnemer. Dit verrekenverbod geldt eveneens indien de afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

artikel 8 aansprakelijkheid

 1. Med Fruit aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Med Fruit. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Med Fruit voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Med Fruit tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Med Fruit geen aansprakelijkheid.
 4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Med Fruit geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
 5. Indien Med Fruit naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Med Fruit.
 6. Voorzover de door Med Fruit geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt, dat Med Fruit bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Med Fruit uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Med Fruit geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.
 7. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.

artikel 9 overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Med Fruit welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Med Fruit kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.
 2. Indien Med Fruit door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Med Fruit het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Med Fruit. Med Fruit is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Med Fruit, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

artikel 10 wanprestatie en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Med Fruit ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Med Fruit. Med Fruit is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Med Fruit geleden schade.
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Med Fruit eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuld-saneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Med Fruit op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

artikel 11 conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

artikel 12 overdracht en verval van rechten

 1. Med Fruit is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering tegen Med Fruit vervalt, indien Med Fruit niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

artikel 13 toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de tussen Med Fruit en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Med Fruit en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 3. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Med Fruit gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft Med Fruit het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

artikel 14 vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01-11-2019. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Med Fruit.