algemene voorwaarden van Med Fruit

gevestigd te Amsterdam

 

artikel 1 toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Med Fruit aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Med Fruit aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Med Fruit.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Med Fruit in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Med Fruit gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Med Fruit daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Med Fruit schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. De aan Med Fruit gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Med Fruit aanvaard, zodra het door Med Fruit schriftelijk is bevestigd.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra Med Fruit de order heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen twee dagen na ontvangst van een orderbevestiging aan Med Fruit schriftelijk is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

3. Indien een afnemer verzuimt de order af te halen op de voormelde dag in de orderbevestiging, kan Med Fruit dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden, dan wel de overeenkomst opschorten, zulks ter keuze van Med Fruit. Ontbinden en opschorting geldt onverminderd het recht op vergoeding van alle door Med Fruit gemaakte kosten.

4. Elke met Med Fruit aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Med Fruit – dat Med Fruit van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Med Fruit; Med Fruit heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.

5. Med Fruit is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Med Fruit verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Med Fruit de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Med Fruit uit het gemene recht voortvloeien.

6. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Med Fruit bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

7. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Med Fruit, kan door Med Fruit worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

8. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Med Fruit, binden Med Fruit alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Med Fruit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9. Med Fruit behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

10. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Med Fruit is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Med Fruit gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

11. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

12. Med Fruit kan de opdracht door een door Med Fruit aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Med Fruit aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Med Fruit met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

 

artikel 3 prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Med Fruit gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer.

2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Med Fruit zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

3. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Med Fruit op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

4. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Med Fruit niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Med Fruit het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

5. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Med Fruit worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

 

artikel 4 levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

1. Levering vindt plaats af magazijn.

2. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van het verkochte aan koper dan wel diens transporteur.

3. Indien en zodra de verkochte producten ter beschikking van de afnemer zijn gesteld gaat het risico daarvan over op de afnemer.

4. Bij terbeschikkingstelling van de verkochte producten geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van afnemer.

5. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Med Fruit gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

artikel 5 klachten en reclames

1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

2. Zichtbare schades, gebreken of tekorten dienen door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan Med Fruit kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 8 uren na levering aan Med Fruit te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 24 uren na levering schriftelijk aan Med Fruit te zijn gemeld.

4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Med Fruit betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Med Fruit geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Med Fruit onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Med Fruit beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Med Fruit daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Med Fruit zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Med Fruit, hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Med Fruit nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Med Fruit blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

6. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Med Fruit wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Med Fruit verzonden facturen bedraagt ten hoogste drie dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Med Fruit correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

 

artikel 6 eigendomsvoorbehoud

1. De door Med Fruit geleverde producten blijven eigendom van Med Fruit tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Med Fruit aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Med Fruit afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Med Fruit de afnemer heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Med Fruit ter beschikking te stellen.

5. De afnemer verleent Med Fruit reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Med Fruit geleverde producten zich bevinden, teneinde Med Fruit in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Med Fruit om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

 

artikel 7 facturering en betaling

1. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Med Fruit als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Med Fruit een korting of compensatie toe te passen.

2. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Med Fruit gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 8,25% ‘s jaars boven de euro-basisrente, zoals die op het moment van berekening gehanteerd wordt door de meerderheid van de algemene banken in Nederland, gedeeld door de factor 365, afgerond op 2 decimalen.

3. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Med Fruit om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

4. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

5. Med Fruit is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Med Fruit van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

 

artikel 8 aansprakelijkheid

1. Med Fruit aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Med Fruit. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Med Fruit voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Med Fruit tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Med Fruit geen aansprakelijkheid.

4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Med Fruit geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

5. Indien Med Fruit naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Med Fruit.

6. Voorzover de door Med Fruit geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt, dat Med Fruit bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Med Fruit uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Med Fruit geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

7. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.

 

artikel 9 overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Med Fruit welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Med Fruit kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

2. Indien Med Fruit door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Med Fruit het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Med Fruit. Med Fruit is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Med Fruit, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

 

artikel 10 wanprestatie en ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Med Fruit ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Med Fruit. Med Fruit is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Med Fruit geleden schade.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Med Fruit eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuld-saneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Med Fruit op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

 

artikel 11 conversiebepaling

1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

artikel 12 overdracht en verval van rechten

1. Med Fruit is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2. Iedere vordering tegen Med Fruit vervalt, indien Med Fruit niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

 

artikel 13 toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

1. Op de tussen Med Fruit en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien tussen Med Fruit en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

3. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Med Fruit gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft Med Fruit het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

 

artikel 14 vindplaats algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01-01-2014. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Med Fruit.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

algemene voorwaarden van Med Storage

gevestigd te Amsterdam

artikel 1 definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bewaarnemer: degene die goederen in bewaarneming ontvangt in de zin van sub e van dit artikel.
b. Koelhuis: iedere ruimte die bij de bewaarnemer in gebruik is en waarin met behulp van klimaatbeheersende maatregelen goederen ter koeling kunnen worden opgeslagen en/of bewerkt. De temperatuur zal over het algemeen meer dan 0°C. bedragen dan wel, afhankelijk van de te koelen goederen, zich net onder 0°C. bewegen.
c. Vrieshuis: hiervoor geldt dezelfde definitie als bij “Koelhuis” met dien verstande dat de temperatuur in de ruimte lager is dan 0°C.
d. Koel/Vrieshuis: hier wordt het “Koelhuis” en het “Vrieshuis” onder één gemeen- schappelijke noemer gebracht. In deze voorwaarden gaat het dan om situaties en regels die zowel op het “Koelhuis” als op het “Vrieshuis” van toepassing zijn.
e. Bewaarneming: één of meer van de volgende handelingen:
1. de inslag van goederen in een Koel/Vrieshuis, mits en voorzover de inslag door de bewaarnemer geschiedt;
2. het in opslag houden van goederen in een Koel/Vrieshuis;
3. het koelen of invriezen van goederen in een Koel/Vrieshuis;
4. het overige behandelen en/of bewerken van goederen in een Koel/Vrieshuis en/
of aanverwante ruimte mits en voor zover dit door de bewaarnemer geschiedt;
5. de uitslag van goederen uit een Koel/Vrieshuis, mits en voorzover de uitslag door de bewaarnemer geschiedt.
f. Bewaarnemingsovereenkomst: mondeling, schriftelijk of stilzwijgend aangegane overeenkomst tot bewaarneming als bij e) gedefinieerd.
g. Bewaargever:
– degene die een bewaarnemingsovereenkomst als bedoeld in sub f van dit artikel met de bewaarnemer is aangegaan;
– ceelhouder als bedoeld in sub i van dit artikel;
– degene die in de rechten van één van de hiervoor genoemden is getreden;
– ieder ander die handelt of zich gedraagt als rechthebbende op zodanige goederen;
– als zodanig optredende tussenpersonen;
– expediteurs;
h. Ceel: een van het opschrift ceel respectievelijk “delivery order” voorzien geschrift, rechtsgeldig ondertekend door of namens de bewaarnemer, waarin verklaard wordt dat de houder daarvan gerechtigd is om een daarin genoemde hoeveelheid goederen van een daarin genoemde soort van de bewaarnemer te ontvangen.
i. Ceelhouder: degene die zich als houder van een ceel aan de bewaarnemer kenbaar maakt door het overleggen van de ceel.
j. Laatste aan de bewaarnemer bekende ceelhouder: degene aan wie de ceel is afgegeven en ook de ceelhouder wiens schriftelijk verzoek aan de bewaarnemer om als zodanig te worden behandeld, de jongste datum draagt, echter met dien verstande dat de bewaarnemer gerechtigd is doch niet verplicht om een ander als zodanig te beschouwen, indien hij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, redenen heeft om aan te nemen dat deze de laatste ceelhouder is.
k. Goederen:
Hier wordt niet bedoeld het juridisch begrip “goederen” maar de betekenis die hieraan in het handelsverkeer wordt toegekend in casu handelsgoederen.

l. Opslag:
Waar in deze voorwaarden sprake is van “opslag” kan dit behoudens voor geconditioneerde ruimten ook gelden voor zogeheten “droge” opslag, zowel binnen als buiten.

artikel 2 toepasselijkheid / werkingsgebied van deze voorwaarden.

1. Elke bewaarneming door een bewaarnemer en elke opdracht daartoe alsmede in dat verband uitgebrachte offertes zullen worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bewaargever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de bewaargever aan de bewaarnemer uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft de Nekovri voorwaarden niet te accepteren, daar zijn algemene voorwaarden voor in de plaats te stellen en bewaarnemer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

3. Door het enkele feit van de bewaargeving onderwerpt de bewaargever zich aan deze voorwaarden. Een afzonderlijke schriftelijke verklaring is daarvoor niet nodig.

artikel 3
vervallen

artikel 4 aard van de bewaarnemingsovereenkomst.

1. De bewaarnemingsovereenkomst is, voor zover deze betrekking heeft op opslag van goederen en het beschikbaar stellen van ruimte in een Koel/Vrieshuis, steeds een overeenkomst van bewaarneming, ongeacht of een specifiek aangeduide dan wel niet nader aangeduide ruimte in een Koel/Vrieshuis aan de bewaargever beschikbaar wordt gesteld.

2. Is er sprake van een overeenkomst op grond waarvan door bewaarnemer een bepaalde afgesloten ruimte ter beschikking wordt gesteld, dan is niettemin artikel
46 van deze voorwaarden (retentierecht en pandrecht) van toepassing. De in de ter beschikking gestelde ruimte aanwezige goederen bevinden zich dan niettemin op het terrein van de bewaarnemer, zodat het retentierecht en het pandrecht onverkort van toepassing zijn.

artikel 5 risico’s en verzekering daarvan door bewaargever.

1. Alle bewaring en/of bewerking van goederen in een Koel/Vrieshuis zal geschieden voor rekening en risico van de bewaargever. De bewaargever dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven goederen tijdens de duur van de bewaarnemingsovereenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. Het tarief dat bewaarnemer hanteert, is ook niet op het verzekeren van de goederen afgestemd.

2. In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 52 van deze Nekovri voorwaarden.

3. De bewaargever dient er bij het verzekeren van de in opslag en/of bewerking gegeven goederen bovendien rekening mee te houden dat de bewaarnemer de mogelijkheid heeft de goederen elders op te slaan, zoals geregeld in artikel 27.

artikel 6 inslag van de goederen.

1. De bewaargever zal ervoor zorgdragen dat de aangevoerde goederen vrij van kosten, door of namens hem bij het Koel/Vrieshuis worden aangeleverd.

2. De bewaarnemer verstrekt bij binnenkomst van de goederen op zijn complex aan de bewaargever een ontvangstbewijs. Behoudens andere overtuigende bewijsmiddelen is dit ontvangstbewijs het bewijs dat de daarop omschreven goederen voor rekening van de genoemde bewaargever door bewaarnemer ter bewaring en/of bewerking zijn ontvangen.

3. Indien is overeengekomen dat deze goederen op een andere plaats dan genoemd in het eerste lid van dit artikel door de bewaarnemer in ontvangst zullen worden genomen en naar het Koel/Vrieshuis vervoerd worden, zullen hiervoor de gangbare prijzen/tarieven aan de bewaargever in rekening worden gebracht.

4. Indien goederen, alvorens deze door de bewaarnemer in ontvangst kunnen worden genomen, van overheidswege voorzien moeten zijn van begeleidende documenten, veiligheidsvoorschriften en/of documentatie, dan wel onderhevig zijn aan enig ander voorschrift (bijvoorbeeld wijze van verpakking/codering) dan dient de bewaargever daarvoor zelf zorg te dragen. De bewaarnemer is daarom nooit aansprakelijk voor de schade die de bewaargever lijdt als gevolg van het niet door de bewaargever nakomen van enig (overheids)voorschrift.

5. Bewaargever vrijwaart bewaarnemer voor alle (financiële) consequenties die het gevolg mochten zijn van het niet nakomen van de in lid vier van dit artikel genoemde verplichtingen.

artikel 7 inspectie van de ruimte in een Koel/Vrieshuis, voorafgaande aan de aankomst der goederen.

1. De bewaargever heeft het recht de reinheid, geschiktheid en de staat van de aan hem ter beschikking te stellen ruimte in het Koel/Vrieshuis te inspecteren vóór de aanlevering van zijn goederen, nadat hij daarvoor een afspraak met de bewaarnemer heeft gemaakt.

2. Indien de bewaargever zodanige inspectie achterwege laat of geen aanmerkingen heeft geuit omtrent de reinheid, geschiktheid of de staat van de aan hem ter beschikking te stellen ruimte – buiten de gevallen bedoeld in artikel 27 van de Nekovri-voorwaarden – zal de bewaarnemer voldaan hebben aan de verplichting tot het ter beschikking stellen van een reine en voor de opslag van de desbetreffende goederen geschikte ruimte. Voor schade en/of verliezen uit dien hoofde, is de bewaarnemer niet aansprakelijk.

artikel 8 wetten en voorschriften alsmede inspectie van overheidswege.

1. De bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege.

2. Indien zodanige wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege worden gewijzigd na het tijdstip waarop een bewaarnemings- overeenkomst tot stand is gekomen, zullen zodanige wijzigingen niettemin geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst.

3. Indien zodanige wijzigingen een verandering ten gevolge hebben in de kosten, zal de bewaarnemer met ingang van de datum van zodanige wijziging het recht hebben de overeengekomen prijs c.q. het tarief dienovereenkomstig aan te passen.

4. Indien als gevolg van een inspectie van overheidswege, bijvoorbeeld Douane of RVV, door bewaarnemer extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is bewaarnemer gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan bewaargever in rekening te brengen

artikel 9 omschrijving der goederen.

1. De bewaargever dient bij het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst een deugdelijke en voldoende gedetailleerde schriftelijke omschrijving van de goederen aan de bewaarnemer te (doen) verstrekken met vermelding van de verschillende soorten, hoedanigheden, gewichten, waarden, aantallen alsmede van alle andere bijzonderheden en/of specifieke eigenschappen, waarvan kennisneming door de bewaarnemer, voor een goede uitvoering van de bewaarnemingsovereenkomst van belang is.

2. Indien het goederen betreft die onder de werking van de Wet Gevaarlijke Stoffen vallen dan wel onder enige andere wetgeving, onder andere terzake Afvalstoffen en/of Chemische stoffen, dan dient de bewaargever dat met zovele woorden aan de bewaarnemer te melden. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle (financiële) consequenties die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze verplichting.

3. Van colli die meer dan 1000 kg. per stuk wegen, zal de bewaargever tezamen met de bijzonderheden welke worden verstrekt over de desbetreffende partij, tevens afzonderlijk het gewicht opgeven.

4. Indien door de bewaarnemer goederen in ontvangst worden genomen waarvan niet de volledige bijzonderheden betreffende soort, hoedanigheid, aard of eigenschappen aan de bewaargever kenbaar zijn gemaakt, dan zal de bewaarnemer door de enkele in ontvangstneming van die goederen geen kennis dragen van deze bijzonderheden. Hetzelfde geldt indien door de bewaargever bij de aanlevering van de goederen niet die informatie aan de bewaarnemer wordt verstrekt die redelijkerwijs noodzakelijk is om een juiste bewaarneming mogelijk te maken.

artikel 10 goederen van afwijkende aard en/of temperatuur.

1. De bewaarnemer zal niet verplicht zijn goederen in ontvangst te nemen waarvan de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de producttemperatuur en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden. De beoordeling geschiedt door de bewaarnemer steeds naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2. Indien de bewaarnemer er in toestemt zodanige goederen niettemin te bewaren of te bewerken, dan zullen alle noodzakelijke extra werkzaamheden voor het gereedmaken, reinigen of veranderen van de daartoe beschikbaar gestelde ruimte worden uitgevoerd door of onder toezicht van de bewaarnemer, hetgeen zal geschieden voor rekening en risico van de bewaargever. De bewaargever zal hiervan op de kortst mogelijke termijn in kennis worden gesteld.

3. Indien de bewaarnemer constateert dat de producttemperatuur afwijkt van de opgegeven temperatuur, dan heeft bewaarnemer het recht de goederen, alvorens deze in een bewaarcel op te slaan, eerst op de opgegeven productemperatuur te brengen. De bewaarnemer zal de bewaargever hiervan op de hoogte brengen. Alle hiermee samenhangende kosten zullen de bewaargever in rekening worden gebracht tegen in de branche gebruikelijke tarieven. De bewaargever zal hiervan op de kortst mogelijke termijn in kennis worden gesteld.

artikel 11 geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaven, mededelingen en/of aanwijzingen.

1. De bewaargever is als enige verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de door hem ter bewaring of ter bewerking aangeboden goederen, alsmede de verpakking waarin deze zich bevinden.

2. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, van onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, mededelingen en/of aanwijzingen hem door of vanwege de bewaargever verstrekt omtrent de goederen, het verpakkingsmateriaal of de containers, noch voor de gevolgen van gebreken aan de goederen, het verpakkingsmateriaal of de containers.

3. De betrokken bewaargever vrijwaart de bewaarnemer voor zodanige gevolgen, hoe dan ook ontstaan.

artikel 12 bijzondere wijze van bewaren der goederen.

1. Indien bij het aanleveren der goederen ter bewaring en/of bewerking geen schriftelijke instructies door de bewaargever aan de bewaarnemer zijn verstrekt, zal de bewaarnemer deze goederen bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.

2. Indien naar de mening van bewaargever een bijzondere wijze van bewaarneming van de goederen is vereist, dan zal de bewaargever de bewaarnemer hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de bewaarnemer niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de bewaarneming van de desbetreffende goederen.

3. Indien naar de mening van de bewaargever een bijzondere wijze van bewaren van de goederen door de bewaarnemer wordt verlangd of door de aard van die goederen noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de bewaargever zijn.

artikel 13 het verstrekken van instructies.

Alle voor de bewaarnemer bestemde aanvragen, opdrachten, instructies, aanbiedingen, verzoeken en mededelingen dienen schriftelijk aan het plaatselijk kantoor van de bewaarnemer te worden gedaan, respectievelijk verstrekt.

artikel 14 begin en einde van de bewaarneming der goederen.

1. Er is een begin gemaakt met de bewaarneming en/of bewerking van de goederen door de bewaarnemer:
a. indien bij inslag de goederen worden gelost door personeel van de bewaarnemer: zodra dat personeel een collo van de partij heeft aangevat;
b. indien bij inslag de goederen niet worden gelost door personeel van de bewaar- nemer: zodra het personeel dat het lossen verricht een collo van de partij te bestemder plaatse in het Koel/Vrieshuis heeft neergezet.

2. Er is een einde gekomen aan de bewaarneming en/of bewerking der goederen:
a. indien bij uitslag de goederen worden geladen door personeel van de bewaarnemer: zodra het personeel een desbetreffende collo van de partij te bestemder plaatse, dat is hetzij in het voertuig of vaartuig, dan wel op een andere plaats voor een uitslag heeft neergezet;
b. indien bij uitslag de goederen niet worden geladen door personeel van de bewaarnemer: zodra van desbetreffende collo de uitslag is verricht.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 45 van deze algemene voorwaarden zullen bewaarloon en bijkomende kosten aan de bewaarnemer verschuldigd zijn over de volle periode waarvoor aan de bewaargever ruimte voor de betrokken goederen ter beschikking is gesteld.

artikel 15 afspraken omtrent het ontvangen van goederen.

Wanneer goederen door de bewaarnemer worden ontvangen voertuigen, is deze alleen verplicht om ligplaats voor schepen en gelegenheid voor het in ontvangst nemen van ladingen uit voertuigen beschikbaar te stellen, indien dit tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

artikel 16 gevolgen van oponthoud.

1. De bewaarnemer is niet aansprakelijk – zelfs niet indien tevoren ruimte is besproken
– voor oponthoud, tijdverlies, kosten of schade, van welke aard dan ook door wie dan ook geleden, tengevolge van een niet bereikbaar of niet bruikbaar of reeds ingenomen zijn van laad/losplaatsen.

2. Indien voertuigen niet aankomen of niet kunnen worden behandeld op de daarvoor vastgestelde tijd of niet op tijd hun ligplaats of laad/ losplaats kunnen bereiken, om welke reden dan ook, zal de bewaarnemer, indien hem terzake geen verwijt treft, recht hebben op schadevergoeding, overliggeld en/ of vergoeding van onnodige kosten, tijdverlies en/of andere kosten van welke aard dan ook, die als gevolg daarvan zijn ontstaan.

artikel 17
vervallen

artikel 18 vertraging bij het aanleveren of afhalen van de goederen bij de bewaarnemer.

Indien de bewaargever aan de bewaarnemer kennis geeft dat de goederen op een bepaalde tijd bij deze laatste zullen worden aangeleverd of afgehaald en daarvoor speciale actie of inzet van de bewaarnemer wordt verlangd, is de bewaargever, indien hij de goederen niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende en vrijwaart hij de bewaarnemer tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de bewaarnemer mochten instellen.

artikel 19 tijden der werkzaamheden.

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle door de bewaarnemer aan of met betrekking tot de goederen uit te voeren werkzaamheden worden verricht op werkdagen tijdens de uren waarop Koel/Vrieshuizen normaliter geopend zijn.

2. Indien wegens overheidsvoorschriften of maatregelen, wegens onvoorziene om- standigheden dan wel in het belang van de goederen of van de bewaargever, werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid op andere dan de aldaar genoemde tijden dienen te worden uitgevoerd, zal de bewaarnemer bevoegd zijn, zonodig zonder voorafgaand overleg met de bewaargever, deze werkzaamheden buiten de normale werktijden uit te voeren.

3. Indien de bewaargever verlangt dat werk wordt verricht buiten de normale werktijden, dan staat het de bewaarnemer vrij om al dan niet aan een zodanig verzoek te voldoen. De bewaarnemer zal echter niet anders dan op redelijke gronden weigeren.

4. Alle extra kosten, welke ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten de normale werktijden, komen voor rekening van de bewaargever.

artikel 20 controle der goederen bij inslag.

1. Bij de inslag van de goederen zal de bewaarnemer het aantal colli vaststellen, tenzij de aard of de samenstelling van de partij het om praktische redenen onuitvoerbaar maakt om het aantal colli vast te stellen, dan wel dat zulks redelijkerwijs van de bewaarnemer niet kan worden gevergd, in welk geval het gewicht der partij door hem zal worden vastgesteld.

2. De bewaarnemer is niet verplicht om goederen, welke aan hem worden toevertrouwd, te controleren, te wegen of te meten, en evenmin om die goederen te onderzoeken teneinde de aard daarvan vast te stellen, tenzij daartoe schriftelijk opdracht door hem is ontvangen en behoudens het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3. Indien een opdracht als genoemd in lid 2 van dit artikel is verstrekt, zal indien voor zo’n controle specifieke deskundigheid wordt vereist, die deskundigheid door bewaarnemer voor rekening van de bewaargever worden ingehuurd. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de bevindingen van de ingeschakelde deskundige.

4. De bewaarnemer is evenwel te allen tijde gerechtigd de goederen te controleren, te wegen, te meten of de aard daarvan vast te stellen teneinde de van de bewaargever ontvangen bijzonderheden te verifiëren.

5. Indien bij de bewaarnemer gerede twijfel bestaat of de inhoud en de aard der goederen juist zijn vermeld, is de bewaarnemer te allen tijde gerechtigd doch niet verplicht om colli of containers te openen/of daaruit een monster te trekken.

6. Indien de bewaarnemer in de gevallen genoemd in de voorgaande leden van dit artikel constateert dat het aantal, het gewicht, de maat of de aard van de goederen onjuist is opgegeven, heeft de bewaarnemer het recht de bewaarnemingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle kosten van het onderzoek, alsmede de door bewaarnemer als gevolg daarvan te lijden of geleden schade, komen voor rekening van de bewaargever.

7. De bewaarnemer zal jegens de bewaargever nimmer verantwoordelijk zijn voor de omschrijving en/of aanduiding van in bewaarneming verkregen goederen.

8. De door weging verkregen gegevens omtrent het bruto gewicht der goederen kunnen door de bewaarnemer worden gebezigd als grondslag voor de berekening van de hem, krachtens de bewaarnemingsovereenkomst toekomende vergoeding.

9. De bewaarnemer oefent geen enkele ingangscontrole uit op de hem ter bewaring en/of bewerking aangeboden goederen anders dan naar aantal colli, gewicht en uiterlijk waarneembare kenmerken voor wat betreft aard en soort. De bewaarnemer is niet tot verdere controle gehouden.

artikel 21 aanwijzingen omtrent laden en lossen.

1. Indien partijen zijn overeengekomen dat het laden of lossen van voertuigen zal geschieden door personeel van de bewaarnemer, zal de bewaargever ervoor dienen zorg te dragen dat de bewaarnemer, duidelijk en tijdig genoeg aanwijzingen ontvangt omtrent de wijze van laden en lossen en – indien bij aanlevering en lading uit meerdere partijen bestaat – welke goederen tot welke der afzonderlijke partijen behoren.

2. Indien de bewaargever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van voldoende aanwijzingen als bedoeld in het voorgaande lid en als gevolg daarvan partijen door elkaar zijn geraakt of verkeerd zijn geladen of gelost, dan is de bewaargever een afzonderlijke vergoeding aan de bewaarnemer verschuldigd voor het eventueel sorteren of andere wijze van laden of lossen van de partijen; de bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke mocht voortvloeien uit door elkaar geraakt zijn of voor het niet op de juiste wijze geladen of gelost zijn van bedoelde partijen.

3. Indien het laden der goederen door bewaarnemer geschiedt, is dit altijd in opdracht van bewaargever dan wel de door deze ingeschakelde vervoerder. Bewaarnemer is zodoende nooit aansprakelijk voor eventuele overbelading en de bewaargever vrijwaart bewaarnemer dan ook uitdrukkelijk.

4. Indien door of vanwege de bewaargever wordt geladen of gelost, geschiedt de bepaling van het moment van laden en/of lossen voor risico van bewaargever. Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) een verkeerd moment van laden en/of lossen;
b) een te langdurig verblijf op laad-en of losperrons;
c) de op het moment van laden en/of lossen ter plekke heersende buitentempera- tuur.

artikel 22 waarneembare toestand van de goederen bij aankomst.

1. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de goederen in goede staat en – indien verpakt – in deugdelijk verpakte toestand en duidelijk gemerkt aan de bewaarnemer aangeleverd worden. Voor alle schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is de bewaarnemer niet aansprakelijk.

2. Indien een zogeheten BAR-code is aangebracht dient deze code op een zodanig toegankelijke plaats te zijn aangebracht en dient de plaatsing zodanig zorgvuldig te zijn geschied dat het lezen van die code met een scanner mogelijk is.

3. Indien goederen in uitwendig zichtbaar beschadigde of gebrekkige toestand of zonder duidelijke merken arriveren, zal de bewaarnemer gerechtigd zijn de in ontvangstneming van deze goederen te weigeren. Deze weigering zal door bewaarnemer steeds worden gemotiveerd.

4. Indien goederen zich bij aankomst bevinden in een beschadigde of gebrekkige toestand die uitwendig zichtbaar is, dan is de bewaarnemer gerechtigd doch niet gehouden, om voor rekening en risico van de bewaargever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal omtrent hun toestand te zorgen zonder dat nochtans de bewaargever aan de wijze waarop de bewaarnemer zich van deze taak heeft gekweten, enig recht zal kunnen ontlenen.

5. De bewaarnemer zal de bewaargever zo spoedig mogelijk op hoogte brengen van de getroffen maatregelen, zonder dat deze, op grond van het achterwege blijven van een zodanig bericht, enige aanspraak tegenover de bewaarnemer zal kunnen doen gelden.

6. Alle kosten die samenhangen met de in dit artikel genoemde acties van de zijde van bewaarnemer zijn voor rekening van de bewaargever.

artikel 23 weigering van opslag van goederen.

1. De bewaarnemer heeft het recht om goederen die voor bewerkingen/of opslag worden aangeboden te weigeren. De bewaarnemer zal bij de beoordeling handelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2. Naast de in artikel 20 lid 6 en 22 lid 3 genoemde gevallen zullen goederen in ieder geval geweigerd kunnen worden indien:
a) de goederen niet voldoen aan de in artikelen 8 en 9 genoemde voorwaarden en voorschriften;
b) de goederen gevaar en/of schade kunnen opleveren voor andere in de Koel/
vriesruimte opgeslagen goederen;
c) de goederen niet correct en/of deugdelijk zijn verpakt;
d) de goederen zintuiglijk beschouwd niet in orde lijken te zijn;
e) de goederen niet op de voorgeschreven en/of overeengekomen temperatuur worden aangeleverd;
f) op daartoe strekkend verzoek de herkomst van de goederen niet kan worden medegedeeld en aangetoond.

3. De bewaarnemer heeft het recht de bewaarneming te weigeren van goederen welke naar zijn oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere goederen en/of personen of voor het Koel/Vrieshuis en/of de koelinstallatie opleveren. Dit geldt ook indien de bewaarneming van deze goederen is overeengekomen, echter zal de bewaarnemer in dat geval de weigering motiveren.

artikel 24 wijze van stapelen van de goederen.

1. De wijze van stapelen van de goederen, zal door de bewaarnemer volgens goed vakmanschap worden bepaald.

2. Indien het in het belang der goederen, wegens aard of verpakking dan wel om andere redenen noodzakelijk is om de goederen op andere wijze te stapelen dan redelijkerwijze door bewaarnemer was te voorzien, zullen het meerdere bewaarloon en de bijkomende kosten welke daaruit voortvloeien aan de bewaargever in rekening worden gebracht.

3. Indien de goederen op door de bewaargever gestapelde pallets worden aangeleverd maar veiligheidseisen een andere wijze van stapelen of extra voorzieningen vorderen, zullen de goederen door bewaarnemer, op kosten van de bewaargever worden overgestapeld en/of zullen die extra voorzieningen worden getroffen.

artikel 25 eigen verantwoordelijkheid voor de bewaargever.

1. Het verstrekken van opdrachten aan bewaarnemer al dan niet gedetailleerd, ontslaat bewaargever niet van de eigen verantwoordelijkheid en zorg om zonodig met regelmaat de door hem ter bewaring en/of bewerking aangeboden goederen in het Koel/Vrieshuis te inspecteren.

2. Het bovenstaande is van bijzonder belang in al die gevallen waarbij sprake is van een kritische temperatuurgrens en/of andere kritische omstandigheden (bijvoorbeeld luchtvochtigheid en ventilatie) die voor een juiste bewaring van de goederen van belang kunnen zijn.

artikel 26 temperatuur en luchtvochtigheid.

1. De in dit artikel respectievelijk deze algemene voorwaarden genoemde temperatuur- begrippen worden als volgt gedefinieerd:

Buitentemperatuur:
De door het KNMI vastgestelde buitenluchttemperatuur voor enige dag en enig tijd- stip op die dag in enige regio van Nederland.
Bewaartemperatuur:
De door bewaargever verlangde, in C. uitgedrukte temperatuur waarbij de goederen in een Koel-of Vrieshuis moeten worden bewaard, dan wel moeten worden bewerkt. Deze temperatuur wordt door de bewaargever geregistreerd.
Producttemperatuur:
De door de bewaargever verlangde, zo constant mogelijke temperatuur in C., ge- meten in de kern van een product dan wel gemeten in de kern van een verpak- kingseenheid. De gewenste producttemperatuur wordt bereikt nadat de goederen tenminste een aantal weken in een Koel-of Vrieshuis zijn opgeslagen. De product- temperatuur wordt uitsluitend opgenomen en geregistreerd indien dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst is overeengekomen.

2. Indien tussen de bewaargever en de bewaarnemer geen bewaartemperatuur in de zin van lid 1 van dit artikel is overeengekomen, bij welke de goederen moeten worden bewaard of bewerkt, dan zal de bewaarnemer de bewaartemperatuur naar beste weten en ervaringsgegevens bepalen. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de aldus gemaakte keuze van bewaartemperatuur.

3. De bewaarnemer zal de bewaartemperatuur tenminste tweemaal per etmaal – dagen waarop het Koel/Vrieshuis normaliter gesloten is uitgezonderd – controleren en zorgen dat deze temperatuur zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
Geringe schommelingen, onder meer ontstaan bij het inslaan en uitslaan van goe- deren, het openen van deuren, het ontdooien van luchtkoelers, het sneeuw- en ijsvrij maken van koelspiralen enz., zullen niet als afwijkingen worden beschouwd.

4. Bezwaren tegen afwijkingen van de overeengekomen bewaartemperatuur zullen onmiddellijk na het constateren hiervan schriftelijk aan de directie van het Koel/ Vrieshuis moeten worden gemeld.

5. Een bepaald vochtigheidsgehalte van de lucht wordt niet gegarandeerd, tenzij uit- drukkelijk overeengekomen en onverminderd ook bij een zodanige garantie toege- stane schommelingen.

6. Indien door bewaargever bij de bewaarnemer goederen ter opslag worden aan- geboden welke gevoelig zijn voor kooldioxyde-schade (CO² schade), een kritische bewaartemperatuur of anderszins speciale aandacht verlangen, dan dient de be- waargever dit vooraf aan de bewaarnemer expliciet te melden. Bij gebreke van een dergelijke mededeling is bewaarnemer in ieder geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde omstandigheden.

artikel 27 plaats van opslag en verplaatsing van de goederen.

1. De bewaarnemer is te allen tijde bevoegd om de goederen te bewaren in zodanige ruimte in enig Koel/Vrieshuis als hij daarvoor beschikbaar kan stellen. Uitgangspunt daarbij is dat de ruimte, in algemene zin beschouwd, geschikt moet zijn voor het doel dat partijen met de bewaarnemingsovereenkomst voor ogen staat.

2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, staat het de bewaarnemer vrij te allen tijde de hem ter bewaring aangeboden goederen over te brengen naar een ander Koel/Vrieshuis, mits dit geschikt is voor de desbetreffende soort goe- deren. In dit geval blijft de oorspronkelijke bewaarnemer de bewaarnemer en de oorspronkelijke bewaargever de bewaargever. Behoudens de omstandigheid dat een onverwijlde overbrenging van de goederen naar een ander Koel/Vriehuis on- ontkoombaar is, zal de bewaarnemer vóór het overbrengen van de goederen de be- waargever van zijn voornemen per fax of per e-mail in kennis stellen onder opgave van het adres van de nieuwe koel/vriesruimte teneinde de bewaargever in de gele- genheid te stellen de nieuwe koel/vriesruimte te inspecteren. Indien de bewaargever niet binnen 12 uur (op werkdagen) na ontvangst van de hierboven bedoelde opgaaf schriftelijk te kennen heeft gegeven tegen het voornemen bezwaar te hebben, wordt de bewaargever geacht met het overbrengen te hebben ingestemd. Indien de be- waarnemer de bewaargever van de wijziging op de hoogte heeft gebracht is artikel
7 onverkort van toepassing.

3. De kosten van deze verplaatsing alsmede het transportrisico komen uitsluitend dan voor rekening van de bewaargever indien de overbrenging moet geschieden in het belang van de goederen of ten gevolge van omstandigheden die de bewaarnemer naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet kunnen worden toegerekend.

artikel 28 vervoermiddelen, verpakkingsmateriaal en containers.

1. De bewaargever draagt er zorg voor dat de vervoermiddelen, verpakkingsmateria- len en/of containers welke door of namens hem voor het vervoer van de goederen ter beschikking worden gesteld, te allen tijde volledig zijn, met alle toebehoren en in een schone, dichte en gezonde staat verkeren.

2. De enkele acceptatie van zodanige vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen of containers zal in geen enkel geval betekenen dat de bewaarnemer daarmee stil- zwijgend erkent dat aan de vereisten in het vorige lid is voldaan.

3. Indien de vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen of containers niet voldoen aan deze vereisten is de bewaarnemer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade of verlies van welke aard dan ook en vrijwaart de bewaargever hem tegen en is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan.

4. Indien als gevolg van enig overheidsvoorschrift door of vanwege de bewaargever aangeleverde verpakkingsmaterialen en emballage op een voorgeschreven wijze moeten worden afgevoerd en/of vernietigd, komen alle daarmee samenhangende kosten voor rekening van opdrachtgever.

artikel 29 goederen waarop kosten te betalen zijn.

1. De bewaarnemer is in geen geval verplicht tot aanvaarding van goederen waarop vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, moeten worden betaald tenzij door of vanwege bewaargever voldoende zekerheid is gesteld.

2. De bewaargever is aansprakelijk voor en vrijwaart bewaarnemer voor alle vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, welke in verband met de goederen moeten worden betaald.

3. Alle vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten hoe dan ook genaamd, welke bij aankomst of achteraf moeten worden betaald, dienen door de bewaargever bij vooruitbetaling te worden voldaan. Aangezien deze vooruitbetaling naar zijn aard kortstondig is zal daarover geen rente worden vergoed.

4. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor, noch verplicht tot terugvordering van vracht, belastingen, boetes en andere lasten en kosten, hoe dan ook genaamd, welke door hem te veel zijn betaald, tenzij de bewaarnemer naar eisen van redelijk- heid en billijkheid niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Aan de bewaargever, terzake van zodanige lasten of kosten gepresenteerde nota’s zullen door hem als juist en correct worden geaccepteerd tenzij de bewaargever daarte- gen vooraf bezwaar heeft gemaakt.

artikel 30 rechten, belastingen en wettelijke verplichtingen. Douane-entrepot.

1. Indien goederen onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan andere belasting- en/of overheidsvoorschriften (b.v. Landbouwregelingen) dient de bewaar- gever steeds tijdig alle inlichtingen, welke door de bewaarnemer verlangd worden te verstrekken, teneinde hem in staat te stellen desbetreffende opgaven in te dienen.

2. De bewaargever is aansprakelijk voor alle onjuiste gegevens, die door of namens hem te dier zake mochten zijn verstrekt.

3. De bewaarnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de op een geleidebiljet vermelde gegevens. De bewaarnemer is slechts gehouden tot een controle van gewichten, aantal colli en omschrijving der goederen. Dit laatste overi- gens alleen indien dit voor hem uiterlijk waarneembaar is. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle schade die mocht voortvloeien uit een op basis van een opgave van bewaargever niet juist ingevuld zijn van geleidebiljetten.

4. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor het controleren, innemen, bewaren, invullen of afgeven van welke documenten dan ook, noch voor de inhoud van zulke documenten, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen als een door de bewaarnemer te leveren prestatie.

5. Indien goederen op verzoek van de bewaargever in een gesloten of open Douane entrepot moeten worden opgeslagen dan dienen die goederen steeds juist en dui- delijk onderscheidend te worden gekenmerkt, in het bijzonder wanneer het (nage- noeg) identieke verpakkingen betreft en waarvan de inhoud niet eenvoudig is vast te stellen. Schade als gevolg van verwarring en/of verwisseling van goederen die niet aan deze voorwaarden voldoen komt niet voor rekening van de bewaargever.

artikel 31 toegang.

1. De toegang tot de terreinen en de gebouwen van het Koel/Vrieshuis zal de bewaar- gever of iemand namens hem, slechts zijn toegestaan met schriftelijke toestemming van de bewaarnemer of – in geval een ceel in omloop is – op vertoon van de ceel en uitsluitend gedurende de normale openingstijden van het Koel/Vrieshuis. Bij bezoek aan het Koel/Vrieshuis dient de bewaargever of de persoon namens hem, zich altijd eerst bij de bedrijfsleiding te melden.

2. Alle personen, die zich namens of vanwege de bewaargever op de emplacementen van de bewaarnemer bevinden, waaronder ook begrepen het personeel, alsmede diegene die het personeel begeleiden van de schepen, wagons en voertuigen, welke op de emplacementen aankomen, zijn verplicht nauwlettend de ter plekke geldende regels, voorschriften, formaliteiten en aanwijzingen van de Douane- Keuringsdienst- en andere autoriteiten (b.v. AID en RVV) met betrekking tot hygiëne, orde en veilig- heid in acht te nemen.

3. Het in lid 2 bepaalde geldt ook voor de aanwijzingen of instructies gegeven door of namens de bewaarnemer.

4. Toegang tot de terreinen wordt alleen onder geleide van daartoe door de directie van het Koel/Vrieshuis aangewezen personen verleend.

5. Alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de emplacementen van de bewaarnemer. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook daarbij geleden.

6. De bewaargever is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade te nadele van de bewaarnemer, van welke aard dan ook, ontstaan door handelingen of nalatigheden van een ieder, die – al dan niet in dienst van de bewaargever – ingevolge diens op- dracht of toestemming aanwezig is op de emplacementen van de bewaarnemer.

7. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer tegen alle vorderingen, van welke aard dan ook, die door derden tegen de bewaarnemer worden ingesteld en welke het gevolg zijn van het niet nakomen door bewaargever of door deze ingeschakelde personen van de in dit artikel genoemde voorschriften en instructies.

artikel 32 duur van de bewaarnemingsovereenkomst.

1. Een bewaarnemingsovereenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt door het enkel verstrijken van die bepaalde periode, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2. Indien een bewaarnemingsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, heb- ben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3. Indien celen zijn afgegeven, zullen deze binnen 24 uur na de opzegging aan de bewaarnemer worden toegezonden, opdat de opzegging daarop kan worden aan- getekend. Het ontbreken van zodanige aantekening kan echter niet aan de bewaar- nemer worden tegengeworpen.

artikel 33 het terugnemen van de goederen na beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst.

1. Onverminderd de bepalingen van artikel 35 van deze algemene voorwaarden is de bewaargever verplicht zijn goederen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan de bewaarnemer verschuldigd is en na teruggave van de ceel of delivery-order, indien deze daarvoor is uitgegeven; een en ander tenzij de bewaarnemer instemt met een verlenging van de bewaarnemingsovereenkomst.

2. Indien de bewaargever nalaat één van deze verplichtingen na te komen, dan is de bewaarnemer gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ontrui- ming van de ter beschikking gestelde Koel/Vrieshuisruimte, daaronder begrepen het verplaatsen van de goederen naar een andere Koel/Vrieshuisruimte, dit alles voor rekening en risico van de bewaargever. Bovendien zal de bewaarnemer alsdan het recht hebben op een vergoeding van alle directe en indirecte kosten alsmede schade, van welke aard dan ook, welke van die nalatigheid het gevolg zijn.

artikel 34 tussentijds terughalen van de goederen door bewaargever.

Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de be- waargever het recht hebben te allen tijde zijn goederen terug te nemen na betaling van alle bedragen door hem uit welke hoofde dan ook, aan de bewaarnemer verschuldigd.

artikel 35 tussentijdse beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst door de bewaarnemer op grond van dringende redenen.

1. De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht, indien hij een dringende reden daar- toe aanwezig acht, om de bewaarnemingsovereenkomst vóór de afloopdatum of vóór de voltooiing van de werkzaamheden zonder ingebrekestelling te ontbinden.

2. Een dringende redenen zal onder andere aanwezig zijn, zulks te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid:
a. indien de bewaargever één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of één van de voorwaarden van de bewaarnemingsovereenkomst niet is nage- komen of in strijd daarmee heeft gehandeld;
b. indien de aanwezigheid van de goederen aanleiding geeft tot vrees voor verlies van of schade aan andere goederen of aan het Koel/Vrieshuis, dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen dan wel dieren;
c. indien de goederen aan bederf onderhevig zijn of indien daarin veranderingen optreden, welke aanleiding geeft om aan te nemen dat zij in kwaliteit achteruit gaan en de bewaargever nalaat duidelijke instructies te geven om dit te voorko- men of op te heffen;
d. indien de Koel/Vrieshuisruimte, welke voor de uitvoering van de bewaarnemings- overeenkomst wordt gebezigd, geheel of gedeeltelijk wordt vernield als gevolg van brand of door welke andere wijze dan ook ongeschikt wordt voor Koel/ Vrieshuisopslag resp. Koel/Vrieshuiswerkzaamheden;
e. indien het goederen betreft die door een daartoe bevoegd overheidsorgaan zijn afgekeurd of wanneer het bevoegde overheidsorgaan heeft bepaald dat zij niet c.q. niet meer zijn toegelaten in Nederland.

artikel 36 bijzondere maatregelen.

1. Onverminderd hetgeen is bepaald in het voorgaande artikel heeft de bewaarnemer het recht om voor rekening en risico van de bewaargever terstond alle maatregelen te nemen, die de bewaarnemer noodzakelijk acht, daaronder begrepen vernietiging van de goederen, indien er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bij het achterwege laten van zodanige maatregelen gevaar ontstaat voor verlies of bescha- diging van de goederen zelf, van andere goederen of van het Koel/Vrieshuis dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen of dieren.
Alle daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen die van destructie, ko- men voor rekening van de bewaargever.

2. De bewaarnemer zal aan de bewaargever of – indien er een ceel in omloop is – aan de laatste hem bekende ceelhouder kennis geven van de maatregelen die genomen zijn.

3. In geval van vernietiging van de goederen geschiedt zodanige kennisgeving aan de ceelhouder op de wijze bepaald in artikel 48 van deze algemene voorwaarden.

4. De bewaarnemer is te allen tijde bevoegd om de krachtens dit artikel uit het Koel/ Vrieshuis verwijderde goederen in het openbaar te doen verkopen op kosten van de bewaargever. Is vanwege de toestand van de goederen grote haast geboden, dan wordt, ter beperking van de schade met een openbare verkoop gelijk gesteld een onderhandse verkoop waarbij de prijs tenminste het gemiddelde is van een door twee onafhankelijke taxateurs vastgestelde waarde bij een geforceerde onder- handse verkoop.

5. De bewaarnemer zal niet eerder tot een openbare verkoop overgaan dan nadat de bewaargever zo mogelijk bij aangetekend schrijven of – in een geval als bedoeld in artikel 48 van deze algemene voorwaarden – door middel van een advertentie is gesommeerd de goederen tegen voldoening van alle terzake aan de bewaring verschuldigde bedragen af te halen en de bewaargever daarmee ingebreke blijft hieraan binnen één week na verzending van vermeld aangetekend schrijven, resp. na het verschijnen van de advertentie te voldoen, met dien verstande dat indien de toestand van de goederen dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nood- zakelijk maakt, de verkoop binnen kortere termijn kan plaatsvinden.

6. De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de goederen na aftrek van alle hier- op gevallen kosten en van eventuele vorderingen op de bewaargever, zo mogelijk binnen één week na ontvangst, aan de bewaargever af te dragen, bij onmogelijkheid waarvan het bedrag in depot zal worden gehouden.

7. Indien het ter behoud van de in bewaring gegeven goederen noodzakelijk is om extra werkzaamheden te verrichten of extra kosten te maken is bewaargever gehouden de daaraan verbonden kosten aan de bewaarnemer te voldoen, ook als deze extra werkzaamheden/kosten uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

artikel 37 verbod van terbeschikkingstelling aan derden.

De bewaargever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewaar- nemer de hem ter beschikking gestelde Koel/Vrieshuisruimte niet ter beschikking van derden stellen.

artikel 38 overdracht door de bewaarnemer.

Het is de bewaarnemer toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een bewaarne- mingsovereenkomst over te dragen aan een derde mits de continuïteit van de bestaan- de bewaarnemingsovereenkomsten is gewaarborgd.

artikel 39 reparaties aan Koel/Vrieshuisruimte.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 55 en 56 van deze algemene voorwaarden zal de bewaarnemer de Koel/Vrieshuisruimte te allen tijde behoorlijk onderhouden en in bedrijfszekere staat houden.

2. De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht om onverwijld zodanige herstel-, wederopbouw-, en/of verbouwingswerkzaamheden aan het Koel/Vrieshuis te laten uitvoeren welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn om dit te onderhouden en in bedrijfs- zekere staat te houden.

3. De bewaargever stemt ermee in dat de bewaarnemer de goederen van de bewaar- gever in verband met herstel-, wederopbouw-, en/of verbouwingswerkzaamheden overbrengt naar een andere Koel/Vrieshuisruimte van zichzelf of derden, ook indien overeengekomen is, dat goederen in een bepaalde Koel/Vrieshuisruimte zullen wor- den bewaard. De verplichting van de bewaargever zoals geformuleerd in artikel 27 lid 2 is ook onder deze omstandigheden van kracht.

4. De bewaargever ziet – onverminderd het bepaalde in artikel 55 van deze algemene voorwaarden – af van het vorderen enige vergoeding voor verlies of voor schade direct of indirect veroorzaakt door zodanige reparaties-, herstel-, en/of verbouwings- werkzaamheden alsmede van tijdelijk gemis van de Koel/Vrieshuisruimte die hem beschikbaar is gesteld.

artikel 40 reinigen van Koel/Vrieshuisruimte.

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de bewaargever bij het einde van de bewaarnemingsovereenkomst gehouden alle kosten verbonden aan het reinigen en/of repareren van de Koel/Vrieshuisruimte, die is gebruikt ten be- hoeve van diens goederen, aan de bewaarnemer te vergoeden voorzover die kosten het gevolg zijn van door of vanwege de bewaarnemer en/of diens goederen veroor- zaakte omstandigheden.

2. Indien door bewaargever speciale voorzieningen zijn aangebracht in de aan hem ter beschikking gestelde ruimte of deel van een ruimte, dan dient de toestand zoals die was ten tijde van het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst te worden hersteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

artikel 41 geen verplichting tot vervangende Koel/Vrieshuisruimten in geval van een calamiteit.

Indien Koel/Vrieshuisruimte, die beschikbaar is gesteld aan een bewaargever, geheel of gedeeltelijk wordt beschadigd of ongeschikt wordt voor Koel/Vrieshuisopslag of Koel/Vrieshuiswerkzaamheden, ten gevolge van brand of enige andere onvoorziene omstandigheid, zal de bewaarnemer niet verplicht zijn andere Koel/Vrieshuisruimte beschikbaar te stellen. De bewaarnemer zal onder die omstandigheden echter al het redelijkerwijs mogelijke doen om vervangende Koel/vriesruimte te vinden.

artikel 42 prijzen/Tarieven.

1. Tenzij met zoveel woorden een prijs/tarief is overeengekomen, zal de bewaargever de prijzen/tarieven verschuldigd zijn welke gewoonlijk door de bewaarnemer in re- kening worden gebracht en welke in de branche gebruikelijk zijn.

2. De overeengekomen prijzen/tarieven betreffen alleen de in de bewaarnemingsover- eenkomst uitgedrukte werkzaamheden van de bewaarnemer. In het geval dat de werkzaamheden niet zijn gespecificeerd, wordt alleen bedoeld: inslag, het inkoelen of invriezen, het in opslag houden en de uitslag van de goederen.

3. Alle andere kosten, zoals b.v. voor verplaatsing, behandeling en/of bewerking, ook indien niet genoemd in deze algemene voorwaarden, zullen in rekening worden ge- bracht tegen tarieven en op de condities welke bij de bewaarnemer en in de branche gebruikelijk zijn.

artikel 43 wijzigingen in prijzen/tarieven.

1. Indien de kostprijs van de bewaarnemer wordt beïnvloed door wijzigingen in de arbeidskosten of door enige andere factor, welke niet in de macht van de bewaar- nemer is gelegen, dan wel er sprake is van heffingen van overheidswege, dan is de bewaarnemer gerechtigd de met de bewaargever overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.

2. Zodanige wijzigingen in prijzen/tarieven zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van de bewaargever of – indien er een ceel in omloop is – van de laatste aan de bewaar- nemer bekende ceelhouder worden gebracht en zullen uiterlijk drie maanden na de kennisgeving in werking treden.

3. Indien de prijzen van energie in één keer met meer dan 5% worden verhoogd, heeft de bewaarnemer het recht de financiële gevolgen van deze prijsverhoging onmid- dellijk en in zijn geheel aan de bewaargever door te berekenen, d.w.z. met ingang van het tijdstip dat de nieuwe energieprijzen voor de bewaarnemer gaan gelden.

artikel 44 werkzaamheden uit te voeren voor de bewaargever.

1. Indien bewaargever met betrekking tot zijn goederen werkzaamheden wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan de bewaarnemer tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de bewaarnemingsovereenkomst of, indien deze daarover zwijgt, tegen de in de branche gebruikelijke prijzen/tarieven. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden, met dien verstande echter, dat werkzaamheden welke de bewaarnemer niet op zich wenst te nemen, met diens toestemming kunnen worden uitgevoerd door of namens de bewaargever onder toezicht van de bewaarnemer en tegen betaling voor het toezicht.

2. Onder werkzaamheden zoals bedoeld in de eerste zin van lid 1 van dit artikel vallen onder andere, invriezen, overpakken, inpakken, ompakken, ontdooien, tempereren, controleren, wegen, snijden, portioneren, verzamelen, merken, stickeren, prijzen alsmede het afvullen of legen van vaten, tanks en containers.

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 55 van deze algemene voorwaarden is de bewaarnemer noch tegenover de bewaargever noch tegenover derden aanspra- kelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

4. Voor zover door het verrichten van werkzaamheden door de bewaarnemer, in de zin van de produktaansprakelijkheidswetgeving een ‘nieuw’ produkt mocht ontstaan, zal steeds de bewaargever en nimmer de bewaarnemer als producent worden aangemerkt. Op de ‘bewerkte’ goederen zal de bewaargever zijn eigen merk- of onderscheidingsteken dienen aan te (laten) brengen. Mocht de bewaargever nala- tig blijven zulks te doen, dan is de bewaarnemer gerechtigd op de goederen een aanduiding aan te brengen, vermeldend de naam, adres en woonplaats van de be- waargever. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van bewaar- gever. Indien echter ook van overheidswege verplichte merktekens moeten worden aangebracht is bewaarnemer bij weigering van bewaargever dit te doen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer voor aanspraken van derden, hoe ook genaamd, gebaseerd op de produktaansprakelijkheidswetgeving.

artikel 45 betalingsvoorwaarden.

1. Alle bedragen, die uit welke hoofde dan ook door de bewaargever aan de bewaar- nemer verschuldigd zijn, dienen terstond en zonder toepassing van verrekening die- nen te worden betaald op de daartoe bekend gemaakte vervaldag.

2. Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de bewaargever als betalingstermijn één maand na factuurdatum. Indien betaling binnen voornoemde periode niet heeft plaatsgevonden is bewaargever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de bewaargever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.

3. Het bewaarloon en – indien de goederen door bemiddeling van het Koel/Vrieshuis zijn verzekerd – de premies en kosten van verzekering, zullen in rekening worden gebracht over de overeengekomen periode, waarbij een gedeelte van deze periode als een volle periode zal worden aangemerkt.

4. De bewaarnemer heeft het recht om bij elke verandering in de financiële situatie van bewaargever, een verandering van eigenaar(s) en bij gerede twijfel aan de solvabi- liteit van de bewaargever, zowel vóór als tijdens de looptijd van de bewaarnemings- overeenkomst, zekerheidsstelling te verlangen. Bij het niet nakomen hiervan is de bewaarnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, onverminderd de verplichting van de bewaargever de schade die de bewaarnemer door de ontbinding lijdt te vergoeden.

5. Alle vorderingen van de bewaarnemer op de bewaargever zullen terstond opeisbaar zijn indien de bewaargever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er beslag op de goederen van de bewaargever wordt gelegd of hij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, indien hij een accoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, indien hij ingebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de bewaarnemer, dan wel indien hij ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – in geval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze in liquidatie treedt.

6. Bij overschrijding van enige betalingstermijn, op grond waarvan de bewaargever van rechtswege in verzuim is, is deze alle kosten verschuldigd die ter inning van de vordering moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de verrichte werkzaamheden en de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van euro 500,–. Enkel door het in verzuim zijn, zijn de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zonder dat deze hoeven te zijn aangezegd.

artikel 46 retentierecht en pandrecht alsmede verpanding.

1. Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bewaargever en/of enige ceelhou- der aan de bewaarnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden, zal de bewaarnemer zowel het retentie- als het pandrecht hebben op alle gelden en goederen van de bewaargever en/of enige ceelhouder, die de bewaarnemer te eni- ger tijd onder zich heeft. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst en het in de macht van de bewaarnemer brengen van de goederen doordat deze zich op zijn terrein bevinden. Onder “zijn terrein” tevens te verstaan door de bewaarnemer elders gehuurde Koel/vriesruimte.

2. In het geval aan de goederen schade ontstaat, waarvoor bewaargever – al dan niet door tussenkomst van de bewaarnemer – een verzekering heeft afgesloten, is de bewaargever verplicht om binnen 2 dagen na een daartoe strekkend verzoek van bewaarnemer, de vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst aan bewaarnemer te verpanden, tenzij de bewaargever tot de onmiddellijke betaling overgaat van hetgeen bewaarnemer heeft te vorderen en/of – naar genoegen van de bewaarnemer – voldoende zekerheid stelt voor de met de bewaring samen- hangende, nog niet opeisbare verplichtingen.

3. De bewaarnemer zal ook tegenover de houder van een ceel zijn retentierecht en pandrecht op gelijke wijze als tegenover de aansprakelijke bewaargever op de hou- der van de betrokken ceel kunnen uitoefenen alsmede – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – ter voldoening van vorderingen op eerdere bewaargevers van de betrokken goederen. Het enkele feit dat de bewaarnemer bij de afgifte van een ceel betrokken is of wordt doet aan het overige, in dit lid gestelde, geen afbreuk.

4. Indien de goederen als gevolg van het uitoefenen van het pandrecht door de be- waarnemer openbaar worden verkocht, worden tot de executiekosten gerekend alle kosten die de bewaarnemer zelf of bij de executie in te schakelen derden heeft moeten maken om tot openbare verkoping te geraken. Onder deze kosten tevens begrepen de kosten van een door de bewaarnemer op voorhand ingeschakelde taxateur. Komt de bewaarnemer met de bewaargever c.q. de ceelhouder overeen dat onderhandse verkoop kan plaatsvinden dan komen alle kosten verbonden aan het voorbereiden en realiseren van die onderhandse verkoop voor rekening van de bewaargever. De bewaarnemer kan deze kosten verhalen op de opbrengst van onderhandse verkoop. Indien voor de onderhandse verkoop het verkrijgen van toe- stemming van de President van de Rechtbank noodzakelijk blijkt, komen de door de bewaarnemer voor het verkrijgen van deze toestemming te maken kosten integraal voor rekening van de bewaargever, welke kosten de bewaarnemer eveneens op de uiteindelijke verkoop-opbrengst kan verhalen. De regeling zoals genoemd in artikel
36 van deze algemene voorwaarden is ook hier onverkort van toepassing.

5. De bewaarnemer is gerechtigd om door de bewaargever verstrekte opdrachten voor werkzaamheden, niet zijnde bewaarnemings- of bewerkingswerkzaamheden (bij- voorbeeld transportwerkzaamheden) te laten verrichten door een aan de onderne- ming van bewaarnemer gelieerde onderneming ( een onderneming behorende tot de bedrijvengroep waarvan ook de onderneming van bewaarnemer deel uit maakt). Niettegenstaande het feit dat op praktische gronden tot rechtstreekse facturering door gelieerde ondernemingen aan de bewaargever kan worden besloten, heeft de vordering uit deze werkzaamheden te gelden als een vordering van de bewaarne- mer op de bewaargever, zodat het in dit artikel opgenomen pand- en retentierecht ook voor die vorderingen van toepassing is.

artikel 47 afgifte van celen.

1. Nadat een partij of een hoeveelheid goederen is opgeslagen en het aantal en/of het gewicht en de identiteit daarvan door de bewaarnemer is vastgesteld, kan er op verzoek van de bewaargever een ceel of delivery-order worden afgegeven, met dien verstande echter dat:
a. De bewaarnemer niet aan het verzoek tot afgifte van een ceel of delivery-order behoeft te voldoen, voordat de bewaargever aan al zijn verplichtingen tegenover de bewaarnemer heeft voldaan;
b. de bewaarnemer gerechtigd zal zijn de afgifte van een ceel te weigeren, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, zulks te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2. De celen en delivery-orders zullen een clausule bevatten, welke de Nekovri voor- waarden van toepassing verklaart.

3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 55 van deze algemene voorwaarden draagt de bewaarnemer geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van bijzonderheden, die voorkomen op celen en delivery-orders of welke andere documenten dan ook, afgegeven door de bewaarnemer en die betrekking hebben op de aard en de kwali- teit van de goederen, indien voor de vaststelling daarvan een speciale vakkennis of meer dan een oppervlakkig onderzoek vereist is.

artikel 48 kennisgevingen aan ceelhouders.

Indien de bewaarnemer een kennisgeving wenst te doen aan een houder van een ceel, wiens naam of adres niet aan hem bekend is gemaakt, zal dit op kosten van de ceelhou- der geschieden door middel van een aankondiging in een landelijk dagblad waarvan de oplage meer dan 400.000 stuks bedraagt.

artikel 49 eigendomsovergang van de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd.

1. De bewaarnemer is niet verplicht tot erkenning van de eigendomsoverdracht door de bewaargever aan een derde van goederen welke aan de bewaarnemer zijn toe- vertrouwd, alvorens alle vorderingen zijn voldaan die hij uit welke hoofde dan ook heeft op de bewaargever die de goederen wenst over te dragen.

2. Indien de eigendom van goederen, welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd in geschil is tussen twee of meer partijen, of indien op zodanige goederen beslag wordt gelegd door derden, zal de bewaarnemer het recht hebben zijn belang bij de goederen in verband met zodanig geschil of beslag te beschermen onder andere door het inroepen van juridische bijstand en/of door het aanhangig maken van een procedure. De kosten van deze acties zullen voor rekening van de bewaargever zijn.

3. De oorspronkelijke bewaargever blijft jegens de bewaarnemer aansprakelijk voor alle vorderingen van de bewaarnemer terzake of in verband met de bewaarneming, ook indien deze ontstaan zijn na de overdracht van de goederen, tenzij de bewaar- nemer de bewaargever van deze aansprakelijkheid schriftelijk ontheven heeft.

4. Het pandrecht, als omschreven in artikel 46, blijft te allen tijde op de goederen rus- ten tot het moment dat alle vorderingen van de bewaarnemer op de oorspronkelijke bewaargever zijn voldaan.

5. Na overdracht van de goederen geldt de nieuwe eigenaar tevens als bewaargever en is hij naast zijn voorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle in de lid 3 van dit ar- tikel bedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht zijn ontstaan.

artikel 50 afgifte van de goederen door de bewaarnemer.

1. Indien een ceel in omloop is zullen de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toe- vertrouwd, uitsluitend en alleen worden afgeleverd tegen inlevering van die ceel.

2. Indien geen ceel is afgegeven zal de bewaarnemer het recht hebben te verlangen, dat alvorens de goederen worden afgeleverd, een ontvangstbewijs (inslagbon) of schriftelijke opgaaf, rechtsgeldig ondertekend door de bewaarnemer of diens ver- tegenwoordiger, bij de bewaarnemer wordt ingeleverd.

artikel 51 verlies of tenietgaan van documenten.

1. Indien een ceel verloren is gegaan, is vernietigd of anderszins in het ongerede is geraakt en de bewaarnemer daarvan per aangetekende brief in kennis is gesteld, in welke de inhoud van die ceel wordt beschreven, dan zal de bewaarnemer desge- vraagd en mits hij geen reden heeft tot twijfel aan de juistheid van de gronden voor een zodanig verzoek, tweemaal met een tussenruimte van tenminste veertien da- gen kennisgevingen plaatsen in een landelijk dagblad, waarbij de belanghebbenden bij het desbetreffende document worden opgeroepen zich onverwijld ten kantore van de bewaarnemer te vervoegen. De kosten van deze kennisgevingen dienen op voorhand door de degene die rechten op de goederen pretendeert voldaan te worden.

2. De bewaarnemer is gerechtigd een duplicaat-ceel of een duplicaat-delivery-order, vermeldend het woord duplicaat aan de aanvrager af te geven, mits niemand zich binnen veertien dagen na de datum van de tweede oproep als rechthebbende op de vernietigde of verloren gegane ceel of delivery-order bij de bewaarnemer heeft ver- voegd. Door afgifte van zodanige duplicaat-ceel of duplicaat-delivery-order verliest de oude ceel of delivery-order zijn geldigheid tegenover de bewaarnemer.

3. Degene aan wie de bewaarnemer een duplicaat-ceel of duplicaat-delivery-order heeft afgegeven vrijwaart daardoor de bewaarnemer tegen alle verlies of schade welke van zodanige afgifte het gevolg mag zijn en betaalt aan de bewaarnemer alle kosten, welke in verband met afgifte voor de bewaarnemer zijn ontstaan.

artikel 52 verzekering van de aan de bewaarnemer toevertrouwde goederen.

1. De bewaarnemer zal, tenzij dat uitdrukkelijk met de bewaargever is overeengeko- men, nimmer verplicht zijn verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de goederen die aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd.

2. In alle gevallen waarin de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd zijn verzekerd, is – in geval zich een schade veroorzakend evenement voordoet – bewaargever op eerste verzoek verplicht om diens vordering op de verzekeraar aan de bewaarnemer te verpanden, tot meerdere zekerheid van al hetgeen de bewaar- gever aan de bewaarnemer verschuldigd is.

3. Wordt in geval van schade aan of verlies van de goederen, welke aan de bewaar- nemer zijn toevertrouwd door brand of enige andere oorzaak, diens medewerking ingeroepen voor het vaststellen van zodanig verlies of zodanige schade, dan zal de bewaarnemer gerechtigd zijn te vorderen, dat het bedrag van de daarmee samen- hangende kosten inclusief van de beloning terzake zijn bemoeienissen aan hem worden vooruitbetaald dan wel dat daarvoor zekerheid wordt gesteld.

4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen verzekeringen welke door de bewaarne- mer op verzoek van de bewaargever gesloten zijn van maand tot maand doorlopen. Verzekeringen zullen eindigen aan het einde van de maand, waarin zij door de bewaargever aan de bewaarnemer zijn opgezegd of waarin de goederen hebben opgehouden bij de bewaarnemer in bewaarneming te zijn. Bij aflevering van een deel van de goederen zal de bewaargever aan de bewaarnemer opgeven voor welk bedrag deze de overblijvende goederen wenst te doen verzekeren. Bij gebreke van een zodanige opgave zal de bewaarnemer gerechtigd zijn het verzekerd bedrag te verminderen, in dezelfde verhouding als de goederen in aantal, gewicht of maat verminderd zijn.

5. Indien door tussenkomst van de bewaargever een verzekering is afgesloten, is de bewaargever nimmer aansprakelijk voor een niet juiste hoogte van de verzekerde bedragen.

artikel 53 schade aan Koel/Vrieshuis en/of bijbehorende installaties.

De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die door de door hem ter bewaring en/of bewerking goederen aan het Koel/Vrieshuis, de Koel/ Vrieshuisinstallatie en/of andere bezittingen van de bewaarnemer zijn of worden toege- bracht, ongeacht of de schade voor de bewaargever te voorzien was.

artikel 54 vorderingen van derden.

1. Indien door derden vorderingen tegen de bewaarnemer worden ingesteld wegens dood, lichamelijk letsel, schade in verband met de opslag resp. bewerking van goe- deren van de bewaargever of hun aanwezigheid in de Koel/Vrieshuizen, vrijwaart de bewaargever onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 55 van deze algemene voorwaarden de bewaarnemer voor alle zodanige vorderingen als tegen deze mochten worden ingesteld.

2. Op gelijke voet dient de bewaargever de bewaarnemer te vrijwaren indien de be- waarnemer in vrijwaring wordt opgeroepen door derden naar aanleiding van een regresvordering, hoe dan ook genaamd, voortvloeiende uit de door of namens op- drachtgever of een partij die is gesubrogeerd in de rechten van of heeft overgeno- men de rechten van de tegen de opdrachtgever ingestelde vordering tot vergoeding van schade toegebracht aan goederen van de bewaargever die zich bevinden of bevonden hebben in het Koel/Vrieshuis.

artikel 55 omschrijving van de aansprakelijkheid van de bewaarnemer.

1. Mede op grond van de hierna opgesomde omstandigheden komen bewaargever en bewaarnemer overeen dat de aansprakelijkheid van de bewaarnemer wordt beperkt in de zin van de hierna volgende artikelleden. Zonder uitputtend te zijn, liggen de navolgende omstandigheden daaraan mede ten grondslag.

– Er is een grote discrepantie tussen de waarde van de ter bewaring en/of be- werking aangeboden goederen en de kosten van opslag en bewerking die door bewaarnemer aan de bewaargever in rekening worden gebracht. Aldus loopt de bewaarnemer voor een relatief geringe vergoeding grote risico’s die zelfs het voortbestaan van zijn bedrijf in gevaar kunnen brengen.
– Het verzekeren van contractuele aansprakelijkheid is slechts mogelijk tegen zeer hoge premies. De bewaargever zelf heeft de mogelijkheid om door hem ter bewaring en/of bewerking aangeboden goederen tegen alle van buiten ko- mende onheil aanmerkelijk goedkoper te verzekeren.
– De opslag in een Koel/Vrieshuis vindt plaats omdat de goederen aan bederf onderhevig zijn. De aard van de producten en hun kwaliteit op het moment van inslag, zijn van grote invloed op de bederflijkheid, terwijl de bewaarnemer daar- op geen andere invloed kan uitoefenen dan het handhaven van de gewenste bewaartemperatuur.
– Herkomst en samenstelling van de goederen zijn door de bewaarnemer niet of slechts in zeer beperkte mate bekend, terwijl van bewaarnemer niet gevergd kan worden dat hij daarnaar speciaal onderzoek verricht.

2. De bewaarnemer zal zorgdragen dat ten aanzien van hem ter bewaring en/of be- werking toevertrouwde goederen de zorg van een goed bewaarder in acht wordt genomen.

3. Niettegenstaande hetgeen elders in deze algemene voorwaarden ten aanzien van uitsluiting van aansprakelijkheid is bepaald, is de bewaarnemer jegens de bewaar- gever of derden nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de bewaargever aan- toont dat die schade, dat verlies, die vorderingen van derden of die kosten veroor- zaakt zijn door, naar objectieve maatstaven gemeten opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de bewaarnemer zelf dan wel van zijn leidinggevende ondergeschik- ten.

4. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten, niet- ondergeschikten en vertegenwoordigers tenzij aantoonbaar is dat de bewaarnemer duidelijk tekort is geschoten.

5. Indien de bewaarnemer met inachtneming van de voorgaande leden niettemin aan- sprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn:
in het geval van bewaring van goederen
– tot maximaal het bedrag gelijk aan zesmaal het berekende bewaarloon over één maand van de betreffende partij goederen.
in het geval van bewerking van goederen
– tot tweemaal het voor de betreffende partij goederen in rekening gebrachte be- werkingsloon en wel van die activiteit waarbij schade is geleden.
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

artikel 56 overmacht

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden dient te worden ver- staan, naast hetgeen daar omtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, direct dan wel indirect, voorzienbaar of niet voor- zienbaar waardoor de bewaarnemer niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bewaarnemingsovereenkomst kan voldoen, werkstakingen in het eigen bedrijf en het uitvallen van de Koel/Vrieshuisinstallaties daaronder begrepen.

2. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden tevens te verstaan:
– natuurlijke hoedanigheid van de goederen;
– kwaliteitsveranderingen door verloop van de tijd;
– schimmel en innerlijk bederf;
– gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen,
– vergassen, indroging, gewichtsverlies, lekkage en bederf,
– schade door ratten, muizen, insekten, wormen en ander ongedierte;
– schade veroorzaakt door andere goederen – verborgen gebreken van Koel/ Vrieshuisgebouwen en/of Koel/Vrieshuisinstallaties;
– alle andere omstandigheden die de bewaarnemer redelijkerwijs niet heeft kun- nen voorkomen.

3. De bewaarnemer is niet gehouden zijn verplichtingen na te komen gedurende en na de periode waarin de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van zijn verplichtingen belemmeren of verhinderen.

artikel 57 werkingssfeer van beschermende bepalingen.

Alle onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van, of die zijn aangesteld dan wel in dienst genomen door de bewaarnemer, genieten ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van de aansprakelijkheid als ten aanzien van de bewaarnemer zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge de bewaarnemingsovereenkomst tussen partijen.

artikel 58 verval van vorderingen tegen de bewaarnemer.

1. Alle vorderingen tegen de bewaarnemer vervallen, indien de schade, het verlies, vorderingen van derden, boetes, resp. kosten niet te zijner kennis zijn gebracht uiterlijk binnen 48 uur nadat de goederen ophouden bij bewaarnemer in bewaarne- ming te zijn tenzij de bewaargever aantoont de schade, het verlies, de vorderingen van derden, de boetes resp. de kosten niet eerder te hebben kunnen melden, in welk geval melding dient te geschieden binnen 24 uur nadat voornoemde feiten aan bewaargever kenbaar zijn geworden.

2. Elk vorderingsrecht van bewaargever tegen bewaarnemer vervalt 6 maanden na af- loop van de dag waarop enige schade aan of verlies van de goederen ter kennis van de bewaargever is gebracht, c.q. de bewaargever enige schade met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel ter kennis heeft gebracht van de bewaarnemer, tenzij binnen genoemde periode de vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

3. De reclametermijn op door de bewaarnemer verzonden facturen bedraagt 8 dagen.
Is binnen die termijn niet gereclameerd, dan wordt de factuur geacht de daarop in rekening gebrachte opslag en/of bewerkingskosten juist te hebben weergegeven.

artikel 59 gedeeltelijke nietigheid.

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden, dan wel enig onderdeel van een bewaarnemingsovereenkomst nietig mocht zijn of worden vernietigd dan laat dat de overige bedingen van deze algemene voorwaarden dan wel de overige onderdelen van de bewaarnemingsovereenkomst volledig intact.
Partijen zullen alsdan voor het nietige of vernietigde beding c.q. het nietige of vernie- tigde onderdeel van de bewaarnemingsovereenkomst een regeling treffen die de oor- spronkelijke bedoeling die partijen bij de bewaarnemingsovereenkomst en de daarmee samenhangende algemene voorwaarden hadden het dichtst benadert.

artikel 60
vervallen

artikel 61 bevoegde rechter en toepasselijk recht.

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waar- op deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmede verband houden, zullen worden berecht door de rechter die bevoegd is ter plaatse waar de bewaarnemer is gevestigd, tenzij de bewaarnemer zou besluiten de procedure aanhangig te maken bij een andere be- voegde rechter.

3. Ter keuze van de bewaarnemer kan het geschil echter ook worden onderworpen aan arbitrage door één of drie arbiters op welke arbitrage van toepassing zullen zijn de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Deze regeling geldt tot het moment dat een eigen Arbitrage Instituut voor de Koel-en Vriessector is opgericht. Dan zullen de voorwaarden van dat Instituut van toepassing zijn.

4. Indien aan de bewaarnemer schriftelijk wordt verzocht zich uit te laten omtrent de keuze tussen de bevoegde rechter of arbitrage, zal de bewaarnemer uiterlijk binnen
14 dagen na binnenkomst van het verzoek schriftelijk aan de bewaargever die keuze kenbaar maken, bij gebreke waarvan de keuze bindend aan de bewaargever is.

artikel 62 vindplaats algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01-01-2015. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Med Storage.